Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐƠN CHẤT

 chất gồm các nguyên tử của cùng một nguyên tố hoá học. Một nguyên tố có thể tồn tại dưới dạng một số ĐC, khác nhau về cấu tạo phân tử hoặc cấu trúc tinh thể. Vd. nguyên tố oxi có thể tồn tại dưới hai dạng đơn chất là oxi (O2) và ozon (O3); cacbon dưới dạng graphit và kim cương khác nhau về mạng tinh thể; vv. Các ĐC này là các dạng thù hình của nguyên tố tạo nên chúng.