Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆN LI

sự phân li của phân tử trong dung môi thành cation và anion. Vd. NaCl (muối ăn) trong nước phân li thành Na+ và Cl-.