Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DẦU NHỰA THAN ĐÁ

chất lỏng thu được cùng với than cốc khi chưng cất than đá ở nhiệt độ khoảng 1.000 oC và trong môi trường không có không khí (cốc hoá than). Tuỳ thuộc loại than và yêu cầu sử dụng mà DNTĐ có thể có các loại sau: 1) Hiđrocacbon (benzen, toluen, xilen, naphtalen, antraxen); 2) Các phenol gồm phenol và cresol; 3) Các bazơ: piriđin, quinolin; 4) Phần than tự do.