Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỂM BA

 trạng thái cùng tồn tại cân bằng cả ba pha của một chất, thường là rắn, lỏng và hơi. Trên giản đồ, trạng thái ĐB ứng với giao điểm của ba đường cân bằng pha (xem hình vẽ). Từ quy tắc pha, trong hệ một cấu tử cân bằng không thể có ba pha. Ba pha đó chỉ có thể cùng tồn tại ở những giá trị xác định của nhiệt độ và áp suất, gọi là nhiệt độ và áp suất điểm ba. ĐB của nước (điểm cùng tồn tại nước đá, nước lỏng và hơi nước) ứng với áp suất 4,58 mmHg  (hay 610,61 Pa) và nhiệt độ 0,01 oC (273,16 K); nhiệt độ này được chọn làm điểm mốc cơ bản của thang nhiệt độ nhiệt động tuyệt đối (thang Kenvin). Xt. Pha; Quy tắc pha của Ghipxơ.

 


Điểm ba