Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIAXIT

(A. diacid), axit có thể phân li sinh ra hai ion hiđro, vd. điaxit vô cơ: H2SO4; điaxit hữu cơ: HOOC – COOH (axit oxalic).