Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐĨA LÍ THUYẾT

đại lượng đặc trưng cho hiệu suất của cột chưng cất phân đoạn. Số ĐLT của cột được biểu diễn bằng số bậc thang cân bằng lỏng - hơi xảy ra trong cột cất. Theo Mac Câybơ (Mc Cabe) và Thin (C. P. Thiele), mỗi ĐLT bằng một bậc thang trong đồ thị "thành phần lỏng - hơi".