Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẬC CỦA NGUYÊN TỬ CACBON

Trong phân tử hợp chất hữu cơ, nguyên tử cacbon được gọi là cacbon bậc một, bậc hai, bậc ba hay bậc bốn tuỳ theo nguyên tử cacbon đó liên kết với một, hai, ba hoặc bốn nguyên tử cacbon khác. Vd.

Bậc của nguyên tử cacbon

Các nguyên tử C1 là nguyên tử cacbon bậc một; C2 – nguyên tử cacbon bậc hai; C3 – nguyên tử cacbon bậc ba; C4 – nguyên tử cacbon bậc bốn.