Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHUYỂN VỊ NỘI PHÂN TỬ

sự di chuyển của một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử từ vị trí này đến vị trí khác trong cùng một phân tử. Vd. khi đun nóng, alyl aryl ete sẽ chuyển thành o – alylphenol theo một phản ứng gọi là chuyển vị Claizen (xt. Claizen L.):