Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT ĐỒNG PHÂN

các chất có cùng công thức hoá học nhưng khác nhau về sự sắp xếp các nguyên tử trong phân tử. Có nhiều kiểu đồng phân khác nhau: đồng phân về mạch cacbon, vd. C4H10 gồm n - butan và isobutan; đồng phân về vị trí liên kết, vd. C4H8 gồm buten - 1 và buten - 2; đồng phân về chức, vd. C2H6O gồm ancol etylic và đimetyl ete, vv.