Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT ĐÓNG RẮN

chất dùng để chuyển các oligome hoặc (và) các monome lỏng có khả năng phản ứng thành các polime rắn không nóng chảy và không hoà tan. Các hợp chất đa chức (các đi- và poliamin, các glicol, các anhiđrit của axit hữu cơ) thường được dùng làm CĐR; chúng phản ứng với các nhóm chức của oligome và tham gia vào cấu trúc tạo thành mạng lưới polime. Lượng CĐR cần dùng được xác định bởi số lượng nhóm chức trong oligome và trong bản thân CĐR. Xếp vào nhóm các CĐR còn có các chất xúc tiến (như peoxit hữu cơ, hợp chất azo và điazo) làm rắn các oligome có chứa các nhóm không no và các chất xúc tác [amin bậc ba, axit Liuyt (Lewis), axit sunfuric, các bazơ...] làm tăng sự tương tác của các nhóm chức trong oligome với nhau hoặc với các CĐR có nhiều nhóm chức. Lượng các chất xúc tiến và chất xúc tác lần lượt chiếm 0,1 - 5% và  2 - 5% khối lượng oligome.