Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT

một dạng của vật chất. Trong hoá học, còn gọi C là hoá chất. Nhiều C vốn có sẵn trong thiên nhiên, vd. đồng, lưu huỳnh, nước, vv. Ngoài ra, con người còn điều chế được nhiều C mới không có trong thiên nhiên, vd. thuốc chữa bệnh, chất dẻo, tơ sợi tổng hợp, vv.