Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHOTPHIT

(A. phosphite), muối của axit photphorơ (H3PO3), vd. Na3PO3, Na2HPO3, NaH2PO3, vv.