Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẰNG SỐ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG

tốc độ phản ứng phụ thuộc vào nồng độ các cấu tử phản ứng. Trong trường hợp đơn giản, sự phụ thuộc đó được biểu diễn ở dạng hàm mũ: v = k ... trong đó, v là tốc độ phản ứng; C1, C2 là nồng độ các chất 1 và 2; n1, n2bậc phản ứng. Hệ số tỉ lệ k được gọi là HSTĐPƯ: k có ý nghĩa là tốc độ phản ứng khi nồng độ các chất bằng đơn vị; k không phụ thuộc nồng độ mà chỉ phụ thuộc nhiệt độ.