Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẰNG SỐ KHÔNG BỀN

 hằng số cân bằng giữa phức chất và các tiểu phân (ion, phân tử) tạo nên phức chất đó. Vd. giữa ion phức Ag(NH3)2+ và Ag+, NH3 (do ion phức đó phân li) có cân bằng:

với hằng số cân bằng: 

Hằng số cân bằng này được gọi là HSKB của ion phức Ag(NH3)2+; vì Kkb càng lớn, ion phức phân li càng nhiều nên Kkb còn được gọi là hằng số phân li của phức chất.