Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẰNG SỐ BAZƠ

hằng số cân bằng giữa bazơ yếu và proton mà bazơ nhận để tạo nên axit và axit đó. Vd. giữa NH3 và proton tạo nên axit NH4+ và axit đó, có cân bằng:

 

                                

với hằng số cân bằng:

                                 

Kb được gọi là HSB, vì cường độ của bazơ được biểu thị bằng Kb: Kb càng lớn, bazơ kết hợp với proton càng nhiều, nghĩa là bazơ càng mạnh. Vd. NH3 có Kb = 1,76.10-5 mạnh hơn bazơ CH3COO- có Kb = 1,74.10-9.