Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HẰNG SỐ AXIT

hằng số cân bằng giữa axit yếu và ion hoặc phân tử do axit đó phân li ra. Vd. giữa CH3COOH và các ion H+, CH3COO- do CH3COOH phân li ra, có cân bằng:

CH3COOH   H++ CH3COO-

 

với hằng số cân bằng:

                                            

cũng như vậy đối với axit NH4+

                                                             

Ka được gọi là HSA vì cường độ của axit được biểu thị bằng Ka: Ka càng lớn, axit phân li càng nhiều, nghĩa là axit càng mạnh. Vd. CH3COOH có Ka = 1,75.10-5 mạnh hơn axit NH4+ có Ka = 1,76.10-9.