Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HÀM SÓNG CỦA LIÊN KẾT

hàm sóng (định xứ hoặc bất định xứ) được thành lập từ sự tổ hợp tuyến tính các hàm sóng của các nguyên tử có liên kết trong phân tử.