Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XÚC TÁC ĐỒNG THỂ

quá trình xúc tác trong đó chất xúc tác và chất tham gia phản ứng tồn tại trong cùng một pha (thường là lỏng hoặc khí). Chất XTĐT thường được phân thành xúc tác axit bazơ trong dung dịch, xúc tác oxi hoá khử trong pha khí hoặc trong dung dịch, xúc tác phức kim loại chuyển tiếp trong dung dịch.