Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XONVÂY E.

(Ernst Solvay; 1838 - 1922), nhà hoá học và công nghiệp Bỉ. Nghiên cứu trong lĩnh vực sản xuất natri cacbonat bằng cách cho natri clorua phản ứng với amoniac và cacbon đioxit.