Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XON HỮU CƠ

(A. organosol), hệ phân tán mà môi trường phân tán là dung môi hữu cơ, vd. rượu (xon rượu), ete (xon ete).