Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XICLOANKAN

(A. cycloalkanes), hợp chất hiđrocacbon vòng no (xt. Vòng no), vd. xiclopentan.

Xicloankan