Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
XENLOPHAN

(A. cellophane), tên thương mại của màng mỏng vitco được chế tạo từ hiđrat xenlulozơ, có chứa khoảng 12 % nước và khoảng 12 % glixerin. Trong suốt, đàn hồi, chịu nhiệt. Dùng làm giấy bóng kính.