Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TINH THỂ LÍ TƯỞNG

tinh thể trong đó tính tuần hoàn đều đặn của cấu trúc được bảo đảm tuyệt đối ở khắp tinh thể. Nói cách khác, TTLT không có các khuyết tật (cg. sai hỏng). Trên thực tế, các tinh thể luôn có khuyết tật. Xt. Sai hỏng trong tinh thể.