Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TINH THỂ HỌC

khoa học nghiên cứu sự đa dạng của các tinh thể và tính thống nhất (quy luật) trong sự đa dạng đó. Nghiên cứu các quy luật hình thành cấu trúc và các tính chất vật lí của các tinh thể, các hiện tượng xảy ra trong các tinh thể, tương tác giữa các tinh thể với môi trường, các chất dị hướng kiểu tinh thể (các tinh thể lỏng, các vật liệu cao phân tử, vv.). Một trong những lí thuyết nền tảng của TTH là lí thuyết đối xứng của các tinh thể. TTH là một trong những ngành của vật lí chất rắn hiện đại.TTH xuất hiện vào giữa thế kỉ 18, phát triển liên quan chặt chẽ với khoáng vật học - là khoa học xác lập luật tạo mặt của tinh thể [1784; Hauy (R. J. Haüy)]. Tiếp theo đã phát triển thuyết đối xứng của hình dạng bên ngoài tinh thể [1867, Gađôlin (A. V. Gadolin)] và cấu tạo bên trong của tinh thể [1890, Fiôđôrôp (E. S. Fëdorov) và 1891, Sônflixơ (A. M. Schoenflies)]. Toàn bộ các phương pháp mô tả hình dạng bên ngoài của tinh thể và quy luật của chúng được thể hiện trong hình học tinh thể. Sang thế kỉ 20, việc phát minh tia X (tia Rơnghen) và phương pháp nhiễu xạ tia X đã giúp cho TTH phát triển mạnh. Cấu trúc tinh thể là cấu tạo nguyên tử - phân tử của tinh thể được xác định bằng phương pháp phân tích cấu trúc Rơnghen.