Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT VA CHẠM

một thuyết về phản ứng cơ bản, dựa trên quan niệm cho rằng phản ứng hoá học xảy ra được là do sự va chạm đủ mạnh giữa các phân tử phản ứng. TVC dựa vào thuyết động học chất khí để tính số va chạm chung và định luật phân bố năng lượng Bônxơman để tính số va chạm hoạt động, từ đó tìm ra biểu thức của hằng số tốc độ kr của phản ứng lưỡng phân tử như sau:

 

Trong đó, krhằng số tốc độ phản ứng; P - thừa số xác suất hay thừa số định hướng; d - khoảng cách giữa hai tâm phân tử khi va chạm; k - hằng số Bônxơman; T - nhiệt độ tuyệt đối; m - khối lượng thu gọn của hai phân tử phản ứng; E - năng lượng hoạt hoá; R - hằng số khí.