Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT NHIÊN TỐ

một thuyết sai lầm thịnh hành không lâu trước khi hoá học hiện đại ra đời [tức là từ khi nhà hoá học Pháp Lavoadiê (A. L. de Lavoisier) phát hiện ra oxi] cho rằng nhiên tố (kí hiệu F) là một chất có thể xâm nhập vào tất cả các chất và nó được coi là nguồn gốc của sự cháy, được thoát ra dưới dạng nhiệt hoặc khói trong quá trình cháy: khi có mặt nó thì một chất bất kì nào cũng cháy được. Khi oxit bị khử thì tức là nó đã kết hợp với nhiên tố, vd. oxit kẽm + F = kẽm. Tuy sai, TNT cũng có vai trò lịch sử nhất định. Enghen đã nhận định rằng hoá học đã thoát khỏi hoá học đất đá bằng TNT.