Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUYẾT CẤU TẠO HOÁ HỌC

thuyết bao gồm ba luận điểm chính: 1) Trong phân tử các nguyên tử kết hợp với nhau theo một trật tự xác định. Sự biến đổi trật tự này dẫn đến sự tạo thành chất mới có những tính chất mới. 2) Sự kết hợp giữa các nguyên tử xảy ra tương ứng với hoá trị của chúng. 3) Tính chất của các chất không chỉ phụ thuộc vào thành phần mà còn vào cấu tạo hoá học, nghĩa là vào cách sắp xếp các nguyên tử trong phân tử và ảnh hưởng tương hỗ của chúng. Các nguyên tử liên kết trực tiếp với nhau có ảnh hưởng đến nhau mạnh nhất. TCTHH cho phép giải thích hiện tượng đồng phân (1864), và nhiều hiện tượng khác trong hoá học, do nhà hoá học Nga Butlêrôp (A. M. Butlerov; 1828 - 86) đề ra (1861).