Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUỶ TINH HỮU CƠ

   (cg. polimetylmetacrilat, plexiglat) x. Polimetylmetacrilat.