Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THUỐC THỬ FISƠ

nhóm thuốc thử để phân tích một số chất do Fisơ (K. Fischer) tìm ra (1935): 1) Dung dịch gồm I2, SO2, piriđin và metanol; dùng để phân tích định lượng nước (H2O). 2) Dung dịch gồm một phần phenylhiđrazin hiđroclorua + một phần CH3COONa + mười phần H2O; dùng để phân tích định tính anđehit hoặc xeton. 3) Dung dịch quinalizarin màu tím trong môi trường kiềm, khi có mặt Be (II) chuyển sang màu xanh da trời. 4) Dung dịch glioxalin tạo kết tủa xanh tím với Co (II). 5) Điphenylthiocacbazon tạo kết tủa màu đỏ, nâu, đỏ tía với nhiều ion kim loại trong môi trường amoniac.