Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN
 

điện thế của điện cực chuẩn ở 25 oC. Điện cực chuẩn là điện cực với nồng độ (chính xác hơn là hoạt độ) của các ion tham gia các quá trình oxi hoá - khử ở điện cực đều bằng đơn vị. TĐCC phụ thuộc vào khả năng oxi hoá khử của các nguyên tử, ion tham gia vào quá trình oxi - hoá khử trên điện cực. TĐCC của hiđro được quy ước bằng không. Cặp oxi hoá khử nào có dạng khử (dễ nhường điện tử) khử được ion hiđro thì có TĐCC âm. Cặp oxi hoá khử nào có dạng oxi hoá (dễ thu điện tử) oxi hoá được hiđro thì có TĐCC dương. Vd.

  = - 2,713V;  = + 0,34V.