Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
THẤM ƯỚT

sự bám dính của một chất lỏng lên bề mặt một chất rắn. Độ TƯ được đặc trưng bằng góc TƯ  là góc (a) tạo bởi bề mặt chất rắn (R) với đường tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng (L) tại điểm tiếp xúc giữa hai pha, lấy về phía pha lỏng. Khi góc a <>o, bề mặt chất rắn bị TƯ bởi chất lỏng; khi a > 90o, bề mặt chất rắn không bị TƯ bởi chất lỏng. Khả năng TƯ của một chất lỏng lên bề mặt chất rắn có thể tăng lên (tức góc  giảm xuống) khi có chất hoạt động bề mặt (gọi là chất TƯ). TƯ liên quan chặt chẽ với hiện tượng mao dẫn (xt. Mao dẫn).

Thấm ướt