Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SỐ PHỐI TRÍ

trong phức chất, SPT là số nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử liên kết trực tiếp với nguyên tử trung tâm. SPT phụ thuộc vào bản chất của nguyên tử trung tâm và phối tử. Vd. trong phức chất [Co(NH3)6]3+, SPT của Co3+ là 6; trong phức chất  [CoCl4]2-, SPT của Co2+ là 4; trong phức chất [Zn(NH3)4]2+, SPT của Zn2+ là 4.

 


Số phối trí

Trong tinh thể, SPT là số nguyên tử (hoặc ion) gần nhất ở cách đều một nguyên tử (hoặc ion ngược dấu). Vd. trong sắt (tinh thể lập phương tâm khối) SPT của nguyên tử Fe bằng 8; trong NaCl (tinh thể lập phương) SPT của ion Na+ cũng như của ion Cl- đều bằng 6.