Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỆN CỰC HIĐRO

điện cực gồm một tấm platin phủ một lớp muội platin nhúng vào một dung dịch axit được bão hoà bằng một dòng khí hiđro. Ở đây, platin là điện cực trơ, trên đó xảy ra phản ứng:

Nếu hoạt độ của ion H+ trong dung dịch bằng 1 và áp suất riêng của khí hiđro bằng 0,1 MPa thì sẽ được ĐCH tiêu chuẩn có thế điện cực được quy ước bằng không  ở mọi nhiệt độ. Theo quy ước của "Hiệp hội Quốc tế về Hoá học Cơ bản và Ứng dụng" (IUPAC) được chấp nhận tại Hội nghị Xtôckhôm (Stockholm, Thuỵ Điển; 1953) thì ĐCH được xếp ở phía bên trái điện cực khảo sát trong mạch do hai điện cực này tạo nên. Sức điện động của mạch E = E(phải) – E(trái). Nếu E(trái) = 0 (ĐCH tiêu chuẩn) thì thế của điện cực khảo sát (theo thang hiđro) bằng sức điện động của mạch. ĐCH dùng để xác định nồng độ hay hoạt độ của ion H+ hoặc làm cực so sánh.