Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỊNH LUẬT GAY - LUYXĂC

định luật áp dụng cho chất khí lí tưởng: đối với một khối lượng khí xác định ở áp suất p không đổi, thể tích V của nó phụ thuộc vào nhiệt độ t theo công thức V = V0(1 + αt); V0 là thể tích khí ở 0 oC; α – hệ số giãn nở thể tích: . Đối với chất khí thực, định luật này gần đúng. Do nhà vật lí và hoá học người Pháp Gay - Luyxăc  (J. L. Gay - Lussac) thiết lập (1802).