Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐECAN

(A. decane), CH3(CH2)8CH3. Hợp chất thuộc loại hiđrocacbon no. Chất lỏng không màu; ts = 174,1 oC; khối lượng riêng 0,7298 g/cm3; chiết suất với tia D ở 20 oC là 1,4120. Có trong dầu mỏ. Tổng hợp từ amyl bromua theo phản ứng Vuyêc (xt. Vuyêc S. A.). Là thành phần của nhiên liệu điêzen.