Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐẤT HIẾM

 tên gọi thông thường các oxit của phần lớn những nguyên tố thuộc nhóm IIIB trong bảng tuần hoàn các nguyên tố; gồm 17 nguyên tố: scanđi, ytri, lantan và các nguyên tố dãy lantanoit (x. Nguyên tố đất hiếm).