Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DUNG DỊCH KHÔNG BÃO HOÀ

dung dịch còn có khả năng hoà tan thêm chất tan. Dung dịch bão hoà của một chất ít tan phải thoả mãn điều kiện là tích số ion của chất đó trong dung dịch bằng tích số tan (xt. Tích số ion; Tích số tan). Điều kiện để cho dung dịch của một chất không bão hoà là tích số ion của nó phải nhỏ hơn tích số tan, vd. tích số tan của AgCl là 10–10, vì vậy trong dung dịch bão hoà   [Ag+] [Cl] = 10–10, còn trong DDKBH [Ag+] [Cl] <>–10.