Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VAN HÔP (ĐỊNH LUẬT)

(cg. thuyết dung dịch loãng Van Hôp), áp suất thẩm thấu của dung dịch rất loãng có trị số bằng áp suất mà các phân tử chất tan có thể tạo ra nếu giả thiết chúng tồn tại ở dạng khí lí tưởng và chiếm thể tích bằng thể tích dung dịch ở cùng nhiệt độ. Định luật do nhà hoá học Hà Lan Van Hôp (J. H. van't Hoff) xác lập.