Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỂM ĐẲNG ĐIỆN

 thời điểm tại đó có sự trung hoà về điện. Vd. khi chuẩn độ bạc nitrat (AgNO3) bằng dung dịch axit clohiđric (HCl-), ở trước điểm tương đương kết tủa bạc clorua (AgCl) mang điện tích dương do hấp phụ Ag+ tạo thành các hạt kết tủa [AgCl.nAg+]n+, sau điểm tương đương AgCl mang điện tích âm do hấp phụ ion Clcó dư [AgCl.nCl]n– . Tại điểm tương đương, các hạt kết tủa trung hoà về điện (AgCl) nên chúng dễ vón cục và lắng xuống. Thời điểm đó gọi là ĐĐĐ.