Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIỂM BỐC CHÁY

 (cg. nhiệt độ bốc cháy), nhiệt độ mà tại đó một chất bắt đầu cháy. Ở nhiệt độ bốc cháy, tốc độ sinh nhiệt cân bằng với tốc độ toả nhiệt. Điểm cháy của chất bột thường phụ thuộc vào độ mịn của bột. Vd. bột ziriconi có hạt mịn bị bốc cháy ở 210 oC.