Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐIEN

 (A. dien; cg. điolefin, hiđrocacbon đienic), hiđrocacbon không no, mà phân tử chứa hai liên kết đôi (C = C). Tuỳ theo sự phân bố hai liên kết đôi trong phân tử mà người ta chia thành ba loại: Đ có nối đôi liền nhau (vd. alen CH2 = C = CH2), Đ có nối đôi liên hợp (vd. butađien - 1,3 CH2 = CH – CH = CH2) và Đ nối đôi cách xa (vd. đivinylmetan CH2 = CH – CH2 – CH = CH2). Thuật ngữ Đ thường dùng để chỉ các hợp chất có nối đôi liên hợp. Các Đ này có ý nghĩa quan trọng trong tổng hợp polime.