Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỒNG PHÂN CẤU TẠO

các đồng phân khác nhau về cấu tạo, tức là về thứ tự sắp xếp của các nguyên tử trong phân tử hoặc về loại liên kết giữa các nguyên tử ấy. Có bốn loại ĐPCT chủ yếu: đồng phân về mạch cacbon (I), đồng phân vị trí của nhóm chức (II), đồng phân nhóm chức (III), và đồng phân liên kết (IV).