Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐỘ AXIT

lượng axit có trong dung dịch được biểu diễn bằng nồng độ ion H+ hoặc pH của dung dịch (xt. Chỉ số hiđro). Đối với vật rắn (chủ yếu là các chất xúc tác) ĐA được biểu diễn bằng số lượng các tâm axit (tâm Brơnxtet và tâm Liuyt) được xác định bằng các phương pháp khác nhau (chuẩn độ bằng các bazơ hữu cơ trong môi trường khan hoặc hấp phụ hoá học amoniac và các bazơ hữu cơ như piriđin, quinolin...).