Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỈ SỐ IOT

    chỉ số đặc trưng cho số nối đôi trong các hợp chất hữu cơ không no; tính bằng số gam iot cộng hợp vào 100 g hợp chất hữu cơ. Dùng trong phân tích chất béo, cao su, vv.