Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXIT PHOTPHINIC

(A. phosphinic acid), một dẫn xuất hữu cơ của axit hipophotphorơ có chứa gốc hoá trị một – H2PO2 hoặc gốc hoá trị hai = HPO2: Vd. axit metylphotphinic CH3H2PO2.