Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VUYÊC S. A.

(Charles Adolphe Wurtz; dạng phiên âm khác: Vuyêczơ; 1817 - 84), nhà hoá học Pháp. Tìm ra phản ứng điều chế hiđrocacbon bằng cách cho ankyl halogenua phản ứng với natri trong dung môi ete (phản ứng Vuyêc):

2CH3 - I + 2Na CH3 - CH3 + 2NaI.