Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CÂN BẰNG HẤP PHỤ

cân bằng đạt được trong quá trình hấp phụ khi lượng chất bị hấp phụ bằng lượng chất đó được giải hấp trong một đơn vị thời gian.