Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT DIỆT NẤM

chất độc hoá học được dùng để chống các bệnh nấm ở thực vật. Có hai loại: 1) Loại ngăn cản sự phát triển của nấm, vd. hợp chất của đồng dùng để bảo quản hoa quả; hợp chất hữu cơ thuỷ ngân để xử lí hạt hoặc thêm vào sơn; hợp chất cơ kim và các phenol để bảo quản gỗ khỏi mục. 2) Loại dùng để diệt nấm mốc, vd. fomanđehit, hợp chất đinitro, một số kháng sinh, vv.