Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHẤT CHỈ THỊ XƠRENXEN

một dãy các chỉ thị màu tổng hợp dùng để xác định pH trong khoảng rộng (từ 0,1 đến 13,0). Loại chất chỉ thị này mang tên nhà hoá học Đan Mạch Xơrenxen (S. P. L. Sørensen; 1868 - 1939).