Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
AXIT D - SACARIC

(A. saccharic acid; cg. axit 2, 3, 4, 5 - tetrahiđroxiađipic), HOOC(CHOH)4COOH. Chất rắn; tnc = 125 - 126 oC (phân huỷ). Dễ tan trong nước, etanol, ete. Điều chế bằng cách oxi hoá đextrozơ, hexozơ. Dùng làm thuốc thử để nhận biết các mono - và polisacarit.